Boolean

Định nghĩa Boolean là gì?

Booleanboolean. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Boolean - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Boolean, hoặc logic boolean, là một tập hợp con của đại số được sử dụng để tạo ra các báo cáo đúng / sai. biểu thức Boolean sử dụng các toán tử AND, OR, XOR, và NOT để so sánh giá trị và trả về một kết quả đúng hay sai. Những toán tử logic được mô tả trong bốn ví dụ sau đây:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Boolean? - Definition

Boolean, or boolean logic, is a subset of algebra used for creating true/false statements. Boolean expressions use the operators AND, OR, XOR, and NOT to compare values and return a true or false result. These boolean operators are described in the following four examples:

Understanding the Boolean

Thuật ngữ liên quan

  • Bookmark
  • Boot

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *