Circuit

Định nghĩa Circuit là gì?

Circuitmạch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Circuit - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Trong điện tử, một mạch là một con đường khép kín cho phép điện chảy từ điểm này đến điểm khác. Nó có thể bao gồm các thành phần điện khác nhau, chẳng hạn như bóng bán dẫn, điện trở, và tụ điện, nhưng dòng chảy là không bị cản trở bởi một khoảng cách hoặc phá vỡ trong mạch.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Circuit? - Definition

In electronics, a circuit is a closed path that allows electricity to flow from one point to another. It may include various electrical components, such as transistors, resistors, and capacitors, but the flow is unimpeded by a gap or break in the circuit.

Understanding the Circuit

Thuật ngữ liên quan

  • CIFS
  • CISC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *