Cold Boot

Định nghĩa Cold Boot là gì?

Cold BootBoot lạnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cold Boot - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Để thực hiện một khởi động nguội (còn gọi là "cứng khởi động") có nghĩa là để khởi động một máy tính đang tắt. Nó thường được dùng trái ngược với một khởi động ấm áp, trong đó đề cập tới khởi động lại máy tính khi nó đã được bật. Một khởi động lạnh thường được thực hiện bằng cách nhấn nút nguồn trên máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Cold Boot? - Definition

To perform a cold boot (also called a "hard boot") means to start up a computer that is turned off. It is often used in contrast to a warm boot, which refers to restarting a computer once it has been turned on. A cold boot is typically performed by pressing the power button on the computer.

Understanding the Cold Boot

Thuật ngữ liên quan

  • Codec
  • Collision

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *