Binary

Định nghĩa Binary là gì?

Binarybinary. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Binary - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Nhị phân (hoặc cơ sở-2) một hệ thống số mà chỉ sử dụng hai chữ số - 0 và 1. Máy tính hoạt động trong hệ nhị phân, có nghĩa là họ lưu trữ dữ liệu và thực hiện các tính toán sử dụng chỉ số không và những người thân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Binary? - Definition

Binary (or base-2) a numeric system that only uses two digits — 0 and 1. Computers operate in binary, meaning they store data and perform calculations using only zeros and ones.

Understanding the Binary

Thuật ngữ liên quan

  • Big Data
  • Bing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *