Apple

Định nghĩa Apple là gì?

Appletáo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apple - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Lý do thuật ngữ này là trong phần chú giải là bởi vì quá nhiều người nhầm lẫn giữa "Apple" với "Macintosh." Apple là công ty mà làm cho máy tính Macintosh - không phải là cách khác xung quanh. dòng sản phẩm của Apple bao gồm điện máy Mac, powerbook, iMac, iBooks, và máy nghe nhạc MP3 dùng ổ cứng phổ biến, iPod. Apple cũng phát triển một số lượng lớn các chương trình phần mềm, chẳng hạn như iTunes, iPhoto, iMovie, và iDVD. Chú ý một mô hình ở đây?

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Apple? - Definition

The reason this term is in the glossary is because way too many people confuse "Apple" with "Macintosh." Apple is the company that makes Macintosh computers -- not the other way around. Apple's product line includes Power Macs, PowerBooks, iMacs, iBooks, and the popular hard drive-based MP3 player, the iPod. Apple also develops a large number of software programs, such as iTunes, iPhoto, iMovie, and iDVD. Notice a pattern here?

Understanding the Apple

Thuật ngữ liên quan

  • App
  • Applet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *