Accessibility

Định nghĩa Accessibility là gì?

AccessibilityKhả năng tiếp cận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accessibility - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Khả năng tiếp cận đề cập đến việc thiết kế các sản phẩm và môi trường cho người khuyết tật. Ví dụ như xe lăn, dốc lối, máy trợ thính, và các dấu hiệu chữ nổi. Trong thế giới CNTT, khả năng tiếp cận thường mô tả phần cứng và phần mềm được thiết kế để giúp những người trải nghiệm tật.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Accessibility? - Definition

Accessibility refers to the design of products and environments for people with disabilities. Examples include wheelchairs, entryway ramps, hearing aids, and braille signs. In the IT world, accessibility often describes hardware and software designed to help those who experience disabilities.

Understanding the Accessibility

Thuật ngữ liên quan

  • Access Point
  • ACL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *