Analog

Định nghĩa Analog là gì?

Analoganalog. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analog - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Analog là một tính từ mô tả một phép đo liên tục hay truyền tín hiệu. Người ta thường tương phản với kỹ thuật số, đó là cách máy tính lưu trữ và xử lý dữ liệu sử dụng những người thân và số không.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Analog? - Definition

Analog is an adjective that describes a continuous measurement or transmission of a signal. It is often contrasted with digital, which is how computers store and process data using ones and zeros.

Understanding the Analog

Thuật ngữ liên quan

  • ALU
  • Android

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *