Application

Định nghĩa Application là gì?

ApplicationỨng dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một ứng dụng, hoặc chương trình ứng dụng, là một chương trình phần mềm chạy trên máy tính của bạn. Trình duyệt web, các chương trình e-mail, xử lý văn bản, trò chơi và tiện ích là tất cả các ứng dụng. Từ "ứng dụng" được sử dụng bởi vì mỗi chương trình có một ứng dụng cụ thể cho người sử dụng. Ví dụ, một trình xử lý có thể giúp sinh viên tạo ra một báo cáo nghiên cứu, trong khi một trò chơi video có thể ngăn chặn các sinh viên từ nhận được giấy thực hiện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Application? - Definition

An application, or application program, is a software program that runs on your computer. Web browsers, e-mail programs, word processors, games, and utilities are all applications. The word "application" is used because each program has a specific application for the user. For example, a word processor can help a student create a research paper, while a video game can prevent the student from getting the paper done.

Understanding the Application

Thuật ngữ liên quan

  • Applet
  • Application Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *