Abstraction

Định nghĩa Abstraction là gì?

Abstractiontrừu tượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abstraction - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một sự trừu tượng là một khái niệm chung hoặc ý tưởng, chứ không phải là một cái gì đó cụ thể hay hữu hình. Trong khoa học máy tính, trừu tượng có một định nghĩa tương tự. Đây là một phiên bản đơn giản của một cái gì đó kỹ thuật, chẳng hạn như một chức năng hoặc một đối tượng trong một chương trình. Mục tiêu của "trừu tượng hóa" dữ liệu là để giảm độ phức tạp bằng cách loại bỏ thông tin không cần thiết.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Abstraction? - Definition

An abstraction is a general concept or idea, rather than something concrete or tangible. In computer science, abstraction has a similar definition. It is a simplified version of something technical, such as a function or an object in a program. The goal of "abstracting" data is to reduce complexity by removing unnecessary information.

Understanding the Abstraction

Thuật ngữ liên quan

  • Abend
  • Access

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *