Add-on

Định nghĩa Add-on là gì?

Add-onThêm vào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Add-on - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một add-on là một phần mở rộng phần mềm có thêm tính năng bổ sung cho một chương trình. Nó có thể mở rộng chức năng nhất định trong chương trình, thêm các mục mới để giao diện của chương trình, hoặc cung cấp cho các chương trình khả năng bổ sung. Ví dụ, Mozilla Firefox, một trình duyệt web phổ biến, hỗ trợ add-ons như thanh công cụ Google, chức năng chặn quảng cáo, và các công cụ phát triển web. Một số trò chơi điện tử hỗ trợ add-ons cung cấp bản đồ bổ sung, nhân vật mới, hoặc cung cấp cho người chơi khả năng chơi-chỉnh sửa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Add-on? - Definition

An add-on is a software extension that adds extra features to a program. It may extend certain functions within the program, add new items to the program's interface, or give the program additional capabilities. For example, Mozilla Firefox, a popular Web browser, supports add-ons such as the Google toolbar, ad blockers, and Web developer tools. Some computer games support add-ons that provide extra maps, new characters, or give the player game-editing capabilities.

Understanding the Add-on

Thuật ngữ liên quan

  • ADC
  • Address Bar

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *