Ad Hoc Network

Định nghĩa Ad Hoc Network là gì?

Ad Hoc NetworkMạng Ad Hoc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ad Hoc Network - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

"Ad Hoc" thực sự là một cụm từ tiếng Latin có nghĩa là "cho mục đích này." Nó thường được dùng để mô tả các giải pháp được phát triển trên-the-fly cho một mục đích cụ thể. Trong mạng máy tính, một mạng ad hoc đề cập đến một kết nối mạng thiết lập cho một phiên duy nhất và không đòi hỏi một router hoặc một trạm gốc không dây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Ad Hoc Network? - Definition

"Ad Hoc" is actually a Latin phrase that means "for this purpose." It is often used to describe solutions that are developed on-the-fly for a specific purpose. In computer networking, an ad hoc network refers to a network connection established for a single session and does not require a router or a wireless base station.

Understanding the Ad Hoc Network

Thuật ngữ liên quan

  • ActiveX
  • Adapter

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *