ARP

Định nghĩa ARP là gì?

ARPARP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ARP - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Address Resolution Protocol". ARP là một giao thức được sử dụng để lập bản đồ địa chỉ IP cho một máy tính kết nối với một mạng cục bộ LAN. Vì mỗi máy tính có một địa chỉ vật lý duy nhất gọi là địa chỉ MAC, ARP chuyển đổi địa chỉ IP đến địa chỉ MAC. Điều này đảm bảo mỗi máy tính có một nhận dạng mạng độc đáo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the ARP? - Definition

Stands for "Address Resolution Protocol." ARP is a protocol used for mapping an IP address to a computer connected to a local network LAN. Since each computer has a unique physical address called a MAC address, the ARP converts the IP address to the MAC address. This ensures each computer has a unique network identification.

Understanding the ARP

Thuật ngữ liên quan

  • Archive Bit
  • Array

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *