ACL

Định nghĩa ACL là gì?

ACLACL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ACL - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Access Control List." ACL là một danh sách các quyền người dùng cho một tập tin, thư mục, hoặc đối tượng khác. Nó định nghĩa những gì người dùng và các nhóm có thể truy cập các đối tượng và những gì hoạt động họ có thể thực hiện. Các hoạt động này thường bao gồm đọc, viết, và thực thi. Ví dụ, nếu một quy định cụ thể ACL chỉ đọc truy cập cho một người dùng cụ thể của một tập tin, người dùng sẽ có thể mở tập tin, nhưng không thể ghi vào nó hoặc chạy tập tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the ACL? - Definition

Stands for "Access Control List." An ACL is a list of user permissions for a file, folder, or other object. It defines what users and groups can access the object and what operations they can perform. These operations typically include read, write, and execute. For example, if an ACL specifies read-only access for a specific user of a file, that user will be able open the file, but cannot write to it or run the file.

Understanding the ACL

Thuật ngữ liên quan

  • Accessibility
  • Activation Key

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *