Aspect Ratio

Định nghĩa Aspect Ratio là gì?

Aspect RatioAspect Ratio. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aspect Ratio - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Tỷ lệ khung hình mô tả mối quan hệ của chiều rộng của một đối tượng với chiều cao của nó. Nó thường được sử dụng trong máy tính để mô tả tỷ lệ của một màn hình chữ nhật.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Aspect Ratio? - Definition

An aspect ratio describes the relationship of an object's width to its height. It is commonly used in computing to describe the proportions of a rectangular screen.

Understanding the Aspect Ratio

Thuật ngữ liên quan

  • ASP.NET
  • Assembler

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *