Archive Bit

Định nghĩa Archive Bit là gì?

Archive BitBit lưu Trữ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Archive Bit - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một chút lưu trữ là một chút duy nhất trong một tập tin đó cho biết các tập tin đã được sao lưu hay không. Giá trị 0 chỉ ra phiên bản hiện tại của tập tin đã được sao lưu, trong khi một 1 cho thấy nó không có. tiện ích sao lưu khác nhau sử dụng các bit lưu trữ để xác định tập tin để sao lưu và các tập tin để bỏ qua.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Archive Bit? - Definition

An archive bit is a single bit within a file that indicates whether the file has been backed up or not. A value of 0 indicates the current version of the file has been backed up, while a 1 indicates it has not. Various backup utilities use the archive bit to determine which files to back up and which files to skip.

Understanding the Archive Bit

Thuật ngữ liên quan

  • Archive
  • ARP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *