API

Định nghĩa API là gì?

APIAPI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ API - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của "Application Programming Interface." Một API là một tập hợp các lệnh, chức năng, các giao thức, và các đối tượng mà các lập trình viên có thể sử dụng để tạo ra các phần mềm hoặc tương tác với hệ thống bên ngoài. Nó cung cấp các nhà phát triển với các lệnh tiêu chuẩn để thực hiện các hoạt động thông thường nên họ không cần phải viết mã từ đầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the API? - Definition

Stands for "Application Programming Interface." An API is a set of commands, functions, protocols, and objects that programmers can use to create software or interact with an external system. It provides developers with standard commands for performing common operations so they do not have to write the code from scratch.

Understanding the API

Thuật ngữ liên quan

  • APFS
  • App

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *