Animated GIF

Định nghĩa Animated GIF là gì?

Animated GIFAnimated GIF. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Animated GIF - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một GIF động là một tập tin GIF trong đó bao gồm nhiều hình ảnh hoặc "khung". Những khung hình được phát lại theo thứ tự khi tập tin được mở ra hoặc hiển thị trong một trình duyệt web. Kết quả là một clip hoạt hình hay một bộ phim ngắn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Animated GIF? - Definition

An animated GIF is a GIF file that includes multiple images or "frames." These frames are played back in sequence when the file is opened or displayed in a web browser. The result is an animated clip or a short movie.

Understanding the Animated GIF

Thuật ngữ liên quan

  • Android
  • ANR

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *