Whole Number

Định nghĩa Whole Number là gì?

Whole NumberTổng Số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Whole Number - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một số nguyên là một số nguyên đó là 0 hoặc cao hơn. Năm toàn bộ số đầu tiên là 0, 1, 2, 3 và 4. Họ tiếp tục lên đến vô cùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Whole Number? - Definition

A whole number is an integer that is 0 or greater. The first five whole numbers are 0, 1, 2, 3, and 4. They continue upwards to infinity.

Understanding the Whole Number

Thuật ngữ liên quan

  • WHOIS
  • Wi-Fi

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *