Whitelist

Định nghĩa Whitelist là gì?

WhitelistWhitelist. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Whitelist - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một danh sách trắng là một danh sách các mục được cấp quyền truy cập vào một hệ thống hoặc giao thức nhất định. Khi một danh sách trắng được sử dụng, tất cả các đơn vị bị từ chối truy cập, ngoại trừ những người có trong danh sách trắng. Trái ngược với một danh sách trắng là một danh sách đen, cho phép truy cập từ tất cả các mục, ngoại trừ những người có trong danh sách.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Whitelist? - Definition

A whitelist is a list of items that are granted access to a certain system or protocol. When a whitelist is used, all entities are denied access, except those included in the whitelist. The opposite of a whitelist is a blacklist, which allows access from all items, except those included the list.

Understanding the Whitelist

Thuật ngữ liên quan

  • White Paper
  • WHOIS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *