Array

Định nghĩa Array là gì?

ArrayMảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Array - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một mảng là một cấu trúc dữ liệu có chứa một nhóm các yếu tố này. Điển hình là những yếu tố này tất cả các kiểu dữ liệu tương tự, chẳng hạn như một số nguyên hoặc chuỗi. Mảng thường được sử dụng trong các chương trình máy tính để tổ chức dữ liệu để một bộ có liên quan của các giá trị có thể dễ dàng sắp xếp hay tìm kiếm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Array? - Definition

An array is a data structure that contains a group of elements. Typically these elements are all of the same data type, such as an integer or string. Arrays are commonly used in computer programs to organize data so that a related set of values can be easily sorted or searched.

Understanding the Array

Thuật ngữ liên quan

  • ARP
  • Artificial Intelligence

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *