Assistive Technology

Định nghĩa Assistive Technology là gì?

Assistive TechnologyKỹ Thuật Trợ Giúp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assistive Technology - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

công nghệ hỗ trợ liên quan đến phần cứng và phần mềm được thiết kế để giúp đỡ người khuyết tật. Một số loại công nghệ hỗ trợ cung cấp hỗ trợ vật chất, trong khi những người khác cung cấp hỗ trợ hữu ích cho các cá nhân khuyết tật học tập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Assistive Technology? - Definition

Assistive technology refers to hardware and software designed to help people with disabilities. Some types of assistive technology provide physical assistance, while others provide helpful aids for individuals with learning disabilities.

Understanding the Assistive Technology

Thuật ngữ liên quan

  • Assembly Language
  • ATA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *