Active Cell

Định nghĩa Active Cell là gì?

Active CellTế bào hoạt động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Active Cell - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tế bào hoạt động liên quan đến các tế bào hiện đang được chọn trong bảng tính. Nó có thể được xác định bởi một táo bạo (thường là màu xanh) phác thảo xung quanh các tế bào. Cách tiêu chuẩn để tham khảo các vị trí của một tế bào tích cực là với sự kết hợp cột / hàng, chẳng hạn như A2 (cột đầu tiên, hàng thứ hai) hoặc B5 (cột thứ hai, thứ năm liên tiếp).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Active Cell? - Definition

An active cell refers to the currently selected cell in a spreadsheet. It can be identified by a bold (typically blue) outline that surrounds the cell. The standard way to reference the location of an active cell is with a column/row combination, such as A2 (first column, second row) or B5 (second column, fifth row).

Understanding the Active Cell

Thuật ngữ liên quan

  • Activation Key
  • Active Directory

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *