Algorithm

Định nghĩa Algorithm là gì?

Algorithmthuật toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Algorithm - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một thuật toán là một tập hợp các hướng dẫn được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Đây có thể là một quá trình đơn giản, chẳng hạn như nhân hai con số, hoặc một hoạt động phức tạp, chẳng hạn như chơi một file video nén. Công cụ tìm kiếm sử dụng các thuật toán độc quyền để hiển thị các kết quả phù hợp nhất từ ​​chỉ mục tìm kiếm của họ cho các truy vấn cụ thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Algorithm? - Definition

An algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task. This can be a simple process, such as multiplying two numbers, or a complex operation, such as playing a compressed video file. Search engines use proprietary algorithms to display the most relevant results from their search index for specific queries.

Understanding the Algorithm

Thuật ngữ liên quan

  • Alert Box
  • Alpha Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *