ANSI

Định nghĩa ANSI là gì?

ANSIANSI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ANSI - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "ANSI." ANSI là một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ dựa trên công trình để phát triển và thúc đẩy các tiêu chuẩn tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Bằng cách tiêu chuẩn hóa sản phẩm và công nghệ mới, ANSI cả củng cố vị thế của Hoa Kỳ trên thị trường toàn cầu và giúp đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn sản phẩm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the ANSI? - Definition

Stands for "American National Standards Institute." ANSI is a U.S.-based non-profit organization that works to develop and promote standards in the United States and around the world. By standardizing new products and technologies, ANSI both strengthens the United States' position in the global marketplace and helps ensure product integrity and safety.

Understanding the ANSI

Thuật ngữ liên quan

  • ANR
  • Anti-Aliasing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *