Terahertz

Định nghĩa Terahertz là gì?

Terahertzterahertz. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Terahertz - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Terahertz là một đơn vị đo lường đôi khi được dùng để đo tốc độ đồng hồ máy tính. Một terahertz là tương đương với 1.000 gigahertz (GHz), hoặc 1.000.000.000.000 hertz (Hz). Vì phần lớn các máy tính cá nhân hoạt động từ hai đến bốn gigahertz, hầu hết tốc độ đồng hồ máy tính không được đo bằng terahertz. Thay vào đó, terahertz được thường xuyên hơn dùng để đo tổng tốc độ của máy tính cụm hoặc các siêu máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Terahertz? - Definition

Terahertz is a unit of measurement sometimes used to measure computer clock speeds. One terahertz is equal to 1,000 gigahertz (GHz), or 1,000,000,000,000 hertz (Hz). Since the majority of personal computers operate between two and four gigahertz, most computer clock speeds are not measured in terahertz. Instead, terahertz is more often used to measure the total speed of computing clusters or supercomputers.

Understanding the Terahertz

Thuật ngữ liên quan

  • Teraflops
  • Terminal

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *