Telehealth

Định nghĩa Telehealth là gì?

TelehealthTelehealth. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Telehealth - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Telehealth là một thuật ngữ chung mà bao gồm dịch vụ y tế được cung cấp sử dụng công nghệ viễn thông. Nó bao gồm tất cả mọi thứ từ việc cung cấp thông tin điện tử sức khỏe bệnh nhân và các quy định để tương tác từ xa giữa bệnh nhân và bác sĩ tại các địa điểm khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Telehealth? - Definition

Telehealth is an umbrella term that encompasses health services provided using telecommunications technologies. It includes everything from the electronic delivery of patient health information and prescriptions to remote interactions between patients and doctors in different locations.

Understanding the Telehealth

Thuật ngữ liên quan

  • Teleconference
  • Telnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *