Typecasting

Định nghĩa Typecasting là gì?

Typecastingtypecasting. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Typecasting - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Typecasting, hoặc chuyển đổi loại hình, là một phương pháp thay đổi một thực thể từ một kiểu dữ liệu khác. Nó được sử dụng trong lập trình máy tính để đảm bảo biến được xử lý một cách chính xác bởi một hàm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Typecasting? - Definition

Typecasting, or type conversion, is a method of changing an entity from one data type to another. It is used in computer programming to ensure variables are correctly processed by a function.

Understanding the Typecasting

Thuật ngữ liên quan

  • Twitter
  • Typeface

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *