Trinitron

Định nghĩa Trinitron là gì?

TrinitronTrinitron. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trinitron - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Trinitron được cho là CRT tiêu dùng tốt nhất (Cathode Ray Tube) công nghệ có sẵn. Công nghệ này được phát triển bởi Sony Corporation, những người sở hữu quyền hoàn toàn với nó. Thiết kế Trinitron đã giúp công ty dẫn đầu thị trường trong sản xuất TV và màn hình trong nhiều năm. Sự khác biệt giữa một ống Trinitron và hầu hết các ống khác là Trinitron sử dụng một lưới tản nhiệt khẩu độ thay vì một mặt nạ bóng để tạo hình ảnh trên màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Trinitron? - Definition

Trinitron is arguably the best consumer CRT (Cathode Ray Tube) technology available. The technology was developed by Sony Corporation, who owns complete rights to it. The Trinitron design has helped the company lead the market in the manufacturing of TVs and monitors for many years. The difference between a Trinitron tube and most other tubes is that the Trinitron uses an aperture grille instead of a shadow mask for creating the image on the screen.

Understanding the Trinitron

Thuật ngữ liên quan

  • TRIM
  • Trojan Horse

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *