Toggle Key

Định nghĩa Toggle Key là gì?

Toggle KeyPhím chuyển đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Toggle Key - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một khóa chuyển đổi Toggles đầu vào từ một nhóm các phím trên bàn phím giữa hai chế độ đầu vào khác nhau. Phổ biến nhất chuyển đổi quan trọng là Caps Lock, mà Toggles các phím chữ giữa chữ thường và chế độ chữ hoa. Một số bàn phím cũng có phím chuyển đổi khác, chẳng hạn như Num Lock, Scroll Lock, và Insert. Dưới đây là danh sách các phím bật tắt và chức năng của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Toggle Key? - Definition

A toggle key toggles the input from a group of keys on a keyboard between two different input modes. The most common toggle key is Caps Lock, which toggles the letter keys between lowercase and uppercase mode. Some keyboards also have other toggle keys, such as Num Lock, Scroll Lock, and Insert. Below is a list of toggle keys and their functions.

Understanding the Toggle Key

Thuật ngữ liên quan

  • Title Bar
  • Token

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *