Thumbnail

Định nghĩa Thumbnail là gì?

ThumbnailHình nhỏ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thumbnail - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một hình ảnh thu nhỏ là một hình ảnh nhỏ đại diện cho một lớn hơn. Hình thu nhỏ thường được sử dụng để cung cấp những bức ảnh của một vài hình ảnh trong một không gian duy nhất. Họ thường được sử dụng bởi các chương trình tổ chức ảnh kỹ thuật số cũng như công cụ tìm kiếm trực quan.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Thumbnail? - Definition

A thumbnail image is a small image that represents a larger one. Thumbnails are often used to provide snapshots of several images in a single space. They are commonly used by digital photo organization programs as well as visual search engines.

Understanding the Thumbnail

Thuật ngữ liên quan

  • Throughput
  • Thunderbolt

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *