Thick Client

Định nghĩa Thick Client là gì?

Thick Clientdày khách hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thick Client - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

khách hàng dày, hay còn gọi là khách hàng lớn, là đầy đủ tính năng máy tính được kết nối với một mạng. Không giống như các máy trạm mỏng, mà thiếu ổ đĩa cứng và các tính năng khác, khách hàng dày là chức năng cho dù họ được kết nối với một mạng hay không.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Thick Client? - Definition

Thick clients, also called heavy clients, are full-featured computers that are connected to a network. Unlike thin clients, which lack hard drives and other features, thick clients are functional whether they are connected to a network or not.

Understanding the Thick Client

Thuật ngữ liên quan

  • Thermistor
  • Thin Client

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *