System Requirements

Định nghĩa System Requirements là gì?

System Requirementsyêu cầu hệ thống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ System Requirements - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Yêu cầu hệ thống là những thông số kỹ thuật đòi hỏi một thiết bị phải có để sử dụng phần cứng hoặc phần mềm nào đó. Ví dụ, một máy tính có thể yêu cầu một cụ thể I / O port để làm việc với một thiết bị ngoại vi. Một điện thoại thông minh có thể cần một hệ điều hành cụ thể để chạy một ứng dụng cụ thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the System Requirements? - Definition

System requirements are the required specifications a device must have in order to use certain hardware or software. For example, a computer may require a specific I/O port to work with a peripheral device. A smartphone may need a specific operating system to run a particular app.

Understanding the System Requirements

Thuật ngữ liên quan

  • System Preferences
  • System Resources

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *