Thunderbolt

Định nghĩa Thunderbolt là gì?

Thunderboltlưỡi tầm sét. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thunderbolt - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thunderbolt là một tốc độ cao I / O giao diện được phát triển bởi Intel và được giới thiệu bởi Apple trong năm 2011. Nó được dựa trên công nghệ PCI Express và DisplayPort và hỗ trợ cả hai thiết bị dữ liệu và hiển thị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Thunderbolt? - Definition

Thunderbolt is a high-speed I/O interface that was developed by Intel and was introduced by Apple in 2011. It is based on the PCI Express and DisplayPort technologies and supports both data devices and displays.

Understanding the Thunderbolt

Thuật ngữ liên quan

  • Thumbnail
  • Thyristor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *