Tutorial

Định nghĩa Tutorial là gì?

TutorialHướng dẫn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tutorial - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một hướng dẫn máy tính là một chương trình phần mềm tương tác tạo ra như là một công cụ học tập. Hướng dẫn giúp đỡ người học các kỹ năng mới bằng cách sử dụng một quá trình từng bước để đảm bảo người dùng được sau cùng và hiểu các tài liệu. Ví dụ, một hướng dẫn phát triển Web có thể bắt đầu với hướng dẫn về làm thế nào để tạo ra một trang web cơ bản. Trang này chỉ có thể bao gồm dòng chữ "Chào mừng bạn đến trang web của tôi" trên nó và sử dụng HTML yêu cầu tối thiểu để cho trang để tải trong trình duyệt Web. Một khi người dùng có thể tạo một trang web làm việc, hướng dẫn có thể giải thích làm thế nào để thêm các tính năng khác, chẳng hạn như văn bản theo kiểu, bố trí bảng, và hình ảnh, để trang. Sau đó, các hướng dẫn có thể cung cấp hướng dẫn về việc làm thế nào để xuất bản trang web với Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tutorial? - Definition

A computer tutorial is an interactive software program created as a learning tool. Tutorials help people learn new skills by using a step-by-step process that ensures the user is following along and comprehending the material. For example, a Web development tutorial may begin with instructions on how to create a basic Web page. This page might only include the words "Welcome to my website" on it and use the minimum HTML required in order for the page to load in a Web browser. Once the user is able to create a working Web page, the tutorial may explain how to add other features, such as styled text, table layouts, and images, to the page. Then the tutorial may provide instructions on how to publish the Web page to the Internet.

Understanding the Tutorial

Thuật ngữ liên quan

  • Tunneling
  • TWAIN

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *