Widget

Định nghĩa Widget là gì?

Widgetwidget. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Widget - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một widget là một chương trình nhỏ chạy bằng hệ điều hành Mac Dashboard X hoặc Yahoo! Widget Engine. Bảng điều khiển chỉ có sẵn trên các máy tính Macintosh, trong khi Yahoo! Widget Engine là có sẵn cho cả hai nền tảng Windows và Macintosh. Bảng điều khiển và Yahoo! widget không tương thích với nhau, vì vậy các widget tương tự phải được tạo riêng cho từng động cơ phụ tùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Widget? - Definition

A widget is a small program run by the Mac OS X Dashboard or the Yahoo! Widget Engine. Dashboard is only available on Macintosh computers, while the Yahoo! Widget Engine is available for both Windows and Macintosh platforms. Dashboard and Yahoo! widgets are not compatible with each other, so similar widgets must be created separately for each widget engine.

Understanding the Widget

Thuật ngữ liên quan

  • Wi-Fi 6
  • Wiki

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *