Toolchain

Định nghĩa Toolchain là gì?

Toolchaintoolchain. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Toolchain - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một toolchain có thể tham khảo 1) một tập các công cụ phát triển phần mềm, hoặc 2) một DevOps (phát triển và hoạt động) quá trình sử dụng để thử nghiệm và cung cấp một chương trình phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Toolchain? - Definition

A toolchain may refer to 1) a specific set of software development tools, or 2) a DevOps (development and operations) process used to test and deliver a software program.

Understanding the Toolchain

Thuật ngữ liên quan

  • Toolbar
  • Tooltip

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *