Tiger

Định nghĩa Tiger là gì?

Tigercon hổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tiger - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

mèo hung dữ Đây là tên mã cho Mac OS X 10.4, phát hành ngày 29 tháng 4, 2005. Tiger sau một danh sách các giống mèo khác trong dòng sản phẩm Mac OS X, bao gồm Panther (10,3), Jaguar (10.2), Puma (10.1), và Cheetah (10,0). Táo ban đầu sử dụng tên con mèo như tên nội bộ cho sự phát triển hệ điều hành, nhưng thực sự bắt đầu để quảng bá tên tuổi với việc phát hành của Jaguar.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tiger? - Definition

This ferocious cat is the code name for Mac OS X 10.4, released April 29, 2005. Tiger follows a list of other felines in the Mac OS X lineup, including Panther (10.3), Jaguar (10.2), Puma (10.1), and Cheetah (10.0). Apple originally used the cat names as internal names for the operating system development, but actually started to market the names with the release of Jaguar.

Understanding the Tiger

Thuật ngữ liên quan

  • TIFF
  • Title Bar

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *