Teraflops

Định nghĩa Teraflops là gì?

Teraflopsteraflop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Teraflops - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Teraflop là một đơn vị đo lường được sử dụng để đo lường hiệu suất tính toán của đơn vị dấu chấm động của bộ xử lý. Nó tương đương với 1.000 gigaflops, hoặc 1.000.000.000.000 xỏ ngón. Teraflop cũng có thể được viết là "teraflop" hoặc "TFLOPS." Thuật ngữ "teraflop" vừa là số ít và số nhiều, vì FLOPS là viết tắt của "Floating Point Operations Per Second."

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Teraflops? - Definition

Teraflops is a unit of measurement used for measuring the computing performance of a processor's floating point unit. It is equal to 1,000 gigaflops, or 1,000,000,000,000 FLOPS. Teraflops may also be written as "teraFLOPS" or "TFLOPS." The term "teraflops" is both singular and plural, since FLOPS is an acronym for "Floating Point Operations Per Second."

Understanding the Teraflops

Thuật ngữ liên quan

  • Terabyte
  • Terahertz

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *