TWAIN

Định nghĩa TWAIN là gì?

TWAINHAI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ TWAIN - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Khác hơn là tên cuối cùng của tác giả cuốn "Huckleberry Finn", có rất nhiều ý tưởng khác liên quan đến nguồn gốc của thuật ngữ này. Một số người tin nó là viết tắt của "Bộ công cụ mà không có một thông tin thêm Tên", trong khi những người khác cho đó là "Công nghệ mà không có một Tên Thú vị." Tuy nhiên, có một số người tin rằng nó đến từ câu nói, "ne'er các Twain phải đáp ứng."

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the TWAIN? - Definition

Other than being the last name of the author of "Huckleberry Finn," there are numerous other ideas concerning the origin of this term. Some believe it stands for "Toolkit Without An Informative Name," while others argue it is "Technology Without An Interesting Name." Still, there are some who believe that it came from the saying, "Ne'er the twain shall meet."

Understanding the TWAIN

Thuật ngữ liên quan

  • Tutorial
  • Tweak

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *