Thyristor

Định nghĩa Thyristor là gì?

Thyristorthyristor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thyristor - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Một thyristor là một bốn lớp bán dẫn thường được sử dụng để xử lý một lượng lớn năng lượng. Trong khi một thyristor có thể bật hoặc tắt, nó cũng có thể điều chỉnh điện sử dụng một cái gì đó gọi là kiểm soát góc pha. Điều này cho phép số lượng sản lượng điện phải được kiểm soát bằng cách điều chỉnh góc của đầu vào hiện tại. Một ví dụ của việc này là một công tắc dimmer cho đèn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Thyristor? - Definition

A thyristor is a four-layer semiconductor that is often used for handling large amounts of power. While a thyristor can be turned on or off, it can also regulate power using something called phase angle control. This allows the amount of power output to be controlled by adjusting the angle of the current input. An example of this is a dimmer switch for a lamp.

Understanding the Thyristor

Thuật ngữ liên quan

  • Thunderbolt
  • TIFF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *