Trash

Định nghĩa Trash là gì?

TrashRác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trash - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Khi bạn xóa một tập tin hoặc thư mục trên máy tính Macintosh, nó được lưu trữ trong các thùng rác. Trong các phiên bản đầu tiên của Mac OS, Thùng rác nằm trên desktop, nhưng trong Mac OS X, nó được tìm thấy trong Dock. Biểu tượng thùng rác là một thùng rác có sản phẩm nào khi vào Thùng rác rỗng và thay đổi đến một thùng rác đầy đủ khi có các mục trong Thùng rác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Trash? - Definition

When you delete a file or folder on a Macintosh computer, it is stored in the Trash. In early versions of the Mac OS, the Trash was located on the desktop, but in Mac OS X, it is found in the Dock. The Trash icon is an empty trash bin when the Trash is empty and changes to a full trash bin when there are items in the Trash.

Understanding the Trash

Thuật ngữ liên quan

  • Transistor
  • TRIM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *