Tooltip

Định nghĩa Tooltip là gì?

Tooltiptooltip. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tooltip - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khi người sử dụng máy tính, chúng tôi đã trở thành quen với các biểu tượng đại diện cho các file, thư mục, chương trình, và các đối tượng khác trên máy tính. Nhiều chương trình phần mềm cũng sử dụng các biểu tượng đại diện cho các công cụ, mà thường được tìm thấy trong thanh công cụ của chương trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tooltip? - Definition

As computer users, we have become accustomed to icons that represent files, folders, programs, and other objects on the computer. Many software programs also use icons to represent tools, which are often found in the program's toolbar.

Understanding the Tooltip

Thuật ngữ liên quan

  • Toolchain
  • Torrent

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *