Touchpad

Định nghĩa Touchpad là gì?

Touchpadtouchpad. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Touchpad - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một touchpad hoặc "trackpad" là một bề mặt điều khiển phẳng sử dụng để di chuyển con trỏ và thực hiện các chức năng khác trên máy tính. Touchpad thường được tìm thấy trên máy tính xách tay và thay thế các chức năng của một con chuột.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Touchpad? - Definition

A touchpad or "trackpad" is a flat control surface used to move the cursor and perform other functions on a computer. Touchpads are commonly found on laptops and replace the functionality of a mouse.

Understanding the Touchpad

Thuật ngữ liên quan

  • Toslink
  • Touchscreen

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *