Teleconference

Định nghĩa Teleconference là gì?

TeleconferenceHội nghị từ xa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Teleconference - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một teleconference là một cuộc họp của người dân tại các địa điểm khác nhau sử dụng viễn thông. Một teleconference cơ bản chỉ có thể bao gồm âm thanh, trong khi các loại teleconferences có thể bao gồm video và chia sẻ dữ liệu. Một số ví dụ phổ biến bao gồm các hội nghị qua điện thoại, hội nghị video, và các cuộc họp web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Teleconference? - Definition

A teleconference is a meeting of people in different locations using telecommunications. A basic teleconference may only include audio, while other types of teleconferences may include video and data sharing. Some common examples include telephone conferences, videoconferences, and web meetings.

Understanding the Teleconference

Thuật ngữ liên quan

  • Telecommunications
  • Telehealth

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *