Third Party

Định nghĩa Third Party là gì?

Third PartyBên thứ ba. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Third Party - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Trong thế giới máy tính, một bên thứ ba có thể tham khảo hoặc là một nhà sản xuất phần cứng hoặc một nhà phát triển phần mềm. Nó là một nhãn trao cho công ty sản xuất phần cứng hoặc phần mềm cho sản phẩm của công ty khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Third Party? - Definition

In the computer world, a third party may refer to either a hardware manufacturer or a software developer. It is a label given to companies that produce hardware or software for another company's product.

Understanding the Third Party

Thuật ngữ liên quan

  • Thin Client
  • Thread

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *