Tracking

Định nghĩa Tracking là gì?

Trackingtheo dõi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tracking - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

theo dõi Font là một thiết lập kiểu chữ đó xác định khoảng cách ngang giữa mỗi nhân vật. Hầu hết các kiểu chữ (ngoài những chữ thảo) có một lớp đệm tự nhiên ở hai bên của mỗi nhân vật. Việc theo dõi thiết lập Điều chỉnh đệm này phải nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tracking? - Definition

Font tracking is a typography setting that defines the horizontal distance between each character. Most typefaces (besides cursive ones) have a natural padding on the sides of each character. The tracking setting adjusts this padding to be smaller or larger.

Understanding the Tracking

Thuật ngữ liên quan

  • Trackball
  • Transistor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *