Tab

Định nghĩa Tab là gì?

TabChuyển hướng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tab - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Trong tính toán, "tab" có hai ý nghĩa khác nhau. Nó có thể tham khảo 1) một phím trên bàn phím hoặc 2) một tiêu đề tài liệu bên trong một cửa sổ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Tab? - Definition

In computing, "tab" has two different meanings. It may refer to 1) a key on the keyboard or 2) a document header inside a window.

Understanding the Tab

Thuật ngữ liên quan

  • T3
  • Table

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *