Thin Client

Định nghĩa Thin Client là gì?

Thin ClientThin Client. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thin Client - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Trong những năm 1950, minimalism nổi lên như một phong trào nghệ thuật phổ biến. Trong những năm 1990, minimalism nổi lên một lần nữa như một xu hướng máy tính phổ biến. Như mạng máy tính đã trở thành phổ biến hơn, các máy tính nhỏ gọn trở thành phổ biến hơn là tốt. Trong thực tế, các máy tỉa xuống, thường được gọi là máy trạm mỏng, vẫn còn phổ biến hiện nay.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Thin Client? - Definition

In the 1950s, minimalism emerged as an popular art movement. In the 1990s, minimalism emerged again as a popular computer trend. As computer networking became more commonplace, minimalist computers became more common as well. In fact, these trimmed-down machines, often referred to as thin clients, are still popular today.

Understanding the Thin Client

Thuật ngữ liên quan

  • Thick Client
  • Third Party

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *