Race Condition

Định nghĩa Race Condition là gì?

Race ConditionĐiều kiện của cuộc đua. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Race Condition - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Một điều kiện chủng tộc xảy ra khi một chương trình phần mềm phụ thuộc vào thời gian của một hoặc nhiều quy trình để chức năng một cách chính xác. Nếu một thread chạy hoặc kết thúc vào một thời điểm bất ngờ, nó có thể gây ra hành vi không thể đoán trước, chẳng hạn như đầu ra không chính xác hoặc một bế tắc chương trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Race Condition? - Definition

A race condition occurs when a software program depends on the timing of one or more processes to function correctly. If a thread runs or finishes at an unexpected time, it may cause unpredictable behavior, such as incorrect output or a program deadlock.

Understanding the Race Condition

Thuật ngữ liên quan

  • QWERTY
  • RADCAB

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *