RTF

Định nghĩa RTF là gì?

RTFRTF. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RTF - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Format Rich Text." RTF là một định dạng tập tin theo tiêu chuẩn của Microsoft để tạo các file văn bản định dạng. Không giống như một tập tin văn bản cơ bản, một tập tin RTF có thể bao gồm các thông tin như kiểu chữ, kích thước và màu sắc. Những điều tốt đẹp về định dạng RTF là nó là một định dạng phổ biến, có nghĩa là nó có thể được đọc bởi gần như tất cả các bộ xử lý từ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the RTF? - Definition

Stands for "Rich Text Format." RTF is a file format standardized by Microsoft for creating formatted text files. Unlike a basic text file, an RTF file can include information such as text style, size, and color. The nice thing about the RTF format is that it is a universal format, meaning it can be read by nearly all word processors.

Understanding the RTF

Thuật ngữ liên quan

  • RTE
  • RTMP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *